Verkeerskundige maatregelen
Image

 

n65 Algemene informatie
n65

Integrale aanpak

n65

Korte en Middellange termijn

n65 Lange termijn

Verkeerskundige maatregelen

n65

Geplande maatregelen in 2008

n65 Fiets- en voetgangerstunnel
n65 Convenant RWS-Vught
n65 Politieke partijen
n65 Voorontwerp bestemmingsplan
n65 Rapport AGV - Movares Nederland
politiek Visie documentent N65
n65 Archief
 

Voorontwerp bestemmingsplan N65 Vught
21 mei 2008

De gemeente Vught heeft een nieuw voorontwerp bestemmingsplan opgesteld voor de N65 vanaf knooppunt Vught tot aan de gemeentegrens met Haaren. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op korte termijn een aantal maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N65 te verbeteren.

Waarom dit bestemmingsplan?
De rijksweg N65 is voor de ontsluiting van Vught en de regio van groot belang. De weg ontsluit niet alleen grote delen van Vught, maar heeft ook een belangrijke functie als verbinding tussen de steden ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Dit brengt echter ook de nodige hinder mee voor de inwoners van Vught. Het gaat o.a. om geluidshinder, verkeersonveiligheid, filevorming en barrièrewerking. Vandaar dat de gemeente Vught en Rijkswaterstaat al geruime tijd studeren op maatregelen die hier verbetering in moeten brengen.
Het voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld om een aantal maatregelen op korte termijn te gaan uitvoeren. Het gaat kort samengevat om de volgende maatregelen:

  • de aanleg van een aantal parallelwegen – zowel binnen als buiten de bebouwde kom – in combinatie met het afsluiten van diverse bestaande op- en afritten;
  • de aanpassing van een viertal kruispunten: John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg, Martinilaan/De Bréautélaan, Boslaan/Vijverbosweg en Groenewouddreef;
  • de bouw van een nieuwe onderdoorgang voor het langzaam verkeer bij de kruising Martinilaan/De Bréautélaan;
  • de realisatie van geluidsschermen.

Procedure
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt voor iedereen, van vrijdag 23 mei tot en met donderdag 3 juli ter inzage bij de Ontvangst- en Informatiebalie van het gemeentekantoor (Secr. Van Rooijstraat 1 in Vught, 9.00 –12.30 uur). Op 16 juni 2008 vindt er een inspraakbijeenkomst plaats over het voorontwerp bestemmingsplan. Informatie over de locatie en het tijdstip van de bijeenkomst volgt nog.
Iedereen heeft gedurende de termijn van ter inzage legging de mogelijkheid een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie naar voren te brengen. Voor het inbrengen van een mondelinge inspraakreactie, of voor het inzien van het bestemmingsplan buiten de genoemde openingstijden, kunt u een afspraak maken met de heer H. Rompen, tel. (073) 6580706 of de heer L. Timmermans, tel. (073) 6580182.
Uw schriftelijke reactie kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling Ruimte, de heer H. Rompen, Postbus 10100, 5260 GA Vught.
Na de periode van ter inzage legging gaat de gemeente beoordelen of en op welke wijze de ingebrachte inspraakreacties aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan. De indieners van een inspraakreactie worden hier vervolgens schriftelijk van op de hoogte gesteld. Daarna start de volgende fase in de procedure: de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.

 

 

 

Reeds met Rijkswaterstaat overeengekomen maatregelen
Er is met Rijkswaterstaat uitvoerig overleg gevoerd over de verkeerskundige maatregelen. De afspraken die daarbij zijn gemaakt en in samenhang dienen te worden uitgevoerd, en waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd zijn (in het kort):
- de fietstunnel en het
- Parallelwegenplan.

Er is ingestemd met een belangrijke wijziging op het Parallelwegenplan: het vervallen van de parallelwegen ter hoogte van het traject kruising Boslaan tot het restaurant
"In 't Groene Woud". In plaats van parallelwegen komt ter plaatse van het restaurant een met verkeerslichten geregelde aansluiting op de N65. Voor het fietsverkeer wordt het in twee richtingen berijden van het fietspad aan de noordzijde mogelijk gemaakt.

Capaciteitsverruimende maatregelen op de kruispunten:
- Vijverbosweg,
- Martinilaan en
- Craijenstein

Het Bureau Witteveen+Bos doet de volgende aanbevelingen:

Kruispunt Boslaan
De beschikbare ruimte is erg beperkt, terwijl dit juist het zwaarst belaste kruispunt is. Er is gekozen voor een extra opstelstrook op de Boslaan en op de Vijverbosweg.
Op de Boslaan is het vervolgens noodzakelijk om het fietsverkeer parallel aan en noordelijk van de N65 via de Snippenlaan te leiden. De beide (éénrichtings)fietsoversteken worden gecombineerd tot een éénzijdige tweerichtingen oversteek. Op de N65 wordt de rechtsaf-strook vanuit Tilburg naar de Vijverbosweg verlengd. Het tweerichtingen-fietsverkeer bij de Vier Kolommen verdwijnt.
Het nadeel is echter dat de fietsers parallel aan de N65 moeten omrijden via de Snippenlaan en dat fietsverkeer dat van Noord naar Zuid rijdt, twee keer extra moet oversteken.

Kruispunt Martinilaan
Als gevolg van de aanleg van de fietstunnel komt de aansluiting met de De Bréautélaan op de N65 te vervallen en ontstaat een
T-splitsing. In de meest positieve variant vervalt vanaf de Martinilaan naar de N65 de mogelijkheid om linksaf te slaan richting Tilburg. Men kan dus alléén rechtsaf richting
's-Hertogenbosch. Voor verkeer vanuit de Martinilaan richting Tilburg wordt in de middenberm van de N65 een zogeheten
"U-turn"aangebracht.
Verkeer vanuit Tilburg en 's-Hertogenbosch kan overigens wel vanaf de N65 de Martinilaan inrijden.
Het voordeel van deze maatregel is dat het doorgaande verkeer vanaf Craijenstein bij de Martinilaan geen verkeerslicht meer tegenkomt, hetgeen een positieve invloed heeft op de cyclustijd van de overige verkeerslichten Daar staat tegenover dat het verkeer vanuit de Martinilaan richting Tilburg via de U-bochtconstructie moeten omrijden.

Kruispunt Craijenstein

De winst op dit kruispunt wordt met name gehaald door de aanleg van extra opstelstroken op zowel de Helvoirtseweg als de J.F. Kennedylaan. Tevens biedt een eenzijdig fietspad langs de J.F. Kennedylaan, dat in tweerichtingen te berijden is, ook winst in de afwikkelingscapaciteit van dit kruispunt.

Alle bovenbeschreven maatregelen resulteren in een grotere afwikkelingscapaciteit op de kruispunten.
Het verkeer op de N65 kan zodoende beter doorstromen, terwijl ook het kruisende en invoegende Vughtse verkeer sneller op of over de N65 kan. Dit geldt ook voor het fietsverkeer, dat profiteert van gunstiger oversteektijden.
Ter hoogte van het kruispunt Boslaan ontstaan voor het fietsverkeer echter ook nadelen: voor enkele routes ontstaan omrijbewegingen

.