Politieke partijen
Image

 

n65 Algemene informatie
n65

Integrale aanpak

n65

Korte en Middellange termijn

n65 Lange termijn
n65

Verkeerskundige maatregelen

n65

Maatregelen vanaf 2008

n65 Fiets- en voetgangerstunnel
n65 Convenant RWS-Vught
politieke partijen Politieke partijen
n65 Voorontwerp bestemmingsplan
n65 Rapport AGV - Movares Nederland
politiek Visie documentent N65
n65 Archief
 
Vergadering Commissie Ruimte
27-02-2007

 

Wethouder Kraanen geeft aan de hand van tekeningen een informatieve toelichting op de (toekomstige) ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan worden er enkele vragen gesteld met betrekking tot de geplande Fiets- en voetgangerstunnel bij de Martinilaan/De Bréautélaan.

KRAANEN

VSA geeft aan zich te willen beperken tot de korte termijn aanpak (noodzakelijk onderhoud); wil het nu nog niet hebben over de structurele - lange termijn - aanpassingen, zoals overgaan N65 in A65. VSA reageert positief op de Martinilaantunnel, maar is negatief over kruispunt Boslaan (fietsers die 250 meter moeten omrijden.
VSA

is positief over de verbeterstappen van de N65.
De fietstunnel wordt door SP volledig gesteund, maar bij de omweg Snippenlaan ziet de fractie problemen. SP verzoekt hier een doorgang voor het fietsverkeer te creëren. Met betrekking tot de Boslaan en Groene Woud vraagt SP naar alternatieven.
SP

Het ontwikkelingsplan valt slecht bij Fractie Van Erp, primair vanwege de U-bochten. FVE vindt de U-bochten een verkeersonveilige situatie die bovendien verkeersvertragend werkt.

FVE

Hoewel er volgens het CDA maar één goede oplossing is (een tunnel of tunnelbak) kan de fractie zich vinden in de meeste voorstellen. CDA vraagt zich af of het mogelijk is de (van elvoirt naar Maurick0 fietsende scholieren al in Helvoirt te laten oversteken en bepleit daarnaast een zeer veilige over-steek, met voorrang voor fietsers, bij de Snippenlaan/Boslaan. Ook bij het Groene Woud is CDA voor een veilige fietsersoversteek. De vraag die CDA stelt met betrekking tot de gevolgen van geluidssanering voor de woningen op de A- en B-lijst wordt ter vergadering door wethouder Kraanen beant-woord. Tot slot pleit CDA voor een lange termijnoplossing voor de N65 en roept alle fracties op de nieuwe statenfracties ervan te overtuigen dat in het bestuursakkoord een lange termijn-oplossing N65 wordt opgenomen.
CDA

Gemeente Belangen is weliswaar positief over het feit dat er nu een plan van aanpak ligt, maar wil niet dat dit plan een eventuele ondertunneling op termijn tegenhoudt (vreest dat de fietstunnel toch een belemmering zal vormen). Stemt niet in met het plan zoals het er nu ligt. GB betreurt het dat het plan van aanpak zoals het er nu ligt vooral is gericht op het doorstromende verkeer en niet op het verkeer dat afslaat of oversteekt.
GB

VVD wil de lange termijnoplossing intact houden. Om in te kunnen stemmen moet er wat veranderen, onder andere op het gebied van landbouwverkeer, Snippenlaan, Cromvoirtesepad, Groene Wouddreef. VVD is van mening dat de fietstunnel op de verkeerde plaats wordt aangelegd en is tegen de afsluiting van de De Bréautélaan. Daarnaast staat een oversteekplaats voor langzaam verkeer bij het Groene Woud hoog op de verlanglijsten.
KRAANEN

Wethouder Kraanen beantwoordt ter vergadering enkele vragen en meldt dat de fietstunnel de lange termijnop-lossingen niet tegehoudt. Eind mei 2007 zal er een inspraak-avond plaatsvinden naar aanleiding waarvan er nog aanpas-singen in het convenant kunnen worden doorgevoerd.

KRAANEN