Lange termijn
Image

 

n65 Algemene Informatie
n65

Integrale aanpak

n65

Korte en Middellange termijn

Lange termijn
n65

Verkeerskundige maatregelen

n65

Geplande maatregelen vanaf 2008

n65 Fiets- en voetgangerstunnel
n65 Convenant RWS-Vught
n65 Politieke partijen
n65 Voorontwerp bestemmingsplan
n65 Rapport AGV - Movares Nederland
politiek Visie documentent N65
n65 Archief
 

De maatregelen die in de Integrale aanpak worden vermeld, bieden alleen perspectief op het verbeteren van de problemen op de korte en middellange termijn.
Rijkswaterstaat zal voor wat betreft de functie van de N65 een keuze moeten maken.

Optie 1.
De N65 maakt alleen nog deel uit van het regionale onderliggend wegennet en heeft een regionale functie. Het verkeer zal dan in de toekomst in absolute getallen moeten afnemen.

Optie 2.
De N65 wordt opgenomen binnen het hoofdwegennet van het Rijk.
In dat geval zal de weg een A-status moeten krijgen, waarbij een grootschalige reconstructie van de weg noodzakelijk is.
Voor deze optie zal de N65 als project binnen het MIT (Meerjarenplan Infrastructuur en Transport) moeten worden opgenomen.
De Provincie is in dit stadium bezig met de zogeheten Netwerkanalyse Brabantstad (beter Bereikbaar Brabant).

Op korte termijn worden de eerste resultaten van de analyse verwacht en wordt duidelijk of de rijksweg N65 als knelwegvak wordt beschouwd. Uiteraard hebben wij (gemeente Vught) de noodzaak tot het opnemen van de N65 als knelwegvak bij de Provincie bepleit. Gezien de huidige door ons en Rijkwaterstaat gesignaleerde problemen, achten wij (gemeente Vught) de kans reëel dat de N65 als zodanig binnen het pakket wordt opgenomen en aan de minister ter advisering wordt voorgelegd. Wij (gemeente Vught) zullen vanzelfsprekend zoals eerder plaatsgevonden, de N65 zowel bij Rijkswaterstaat als bij de Provincie hoog op de agenda houden.