Fiets- en voetgangerstunnel
Image

 

n65 Algemene informatie
n65

Integrale aanpak

n65

Korte en Middellange termijn

n65 Lange termijn
n65

Verkeerskundige maatregelen

n65

Maatregelen vanaf 2008

Fiets- en voetgangerstunnel
n65 Convenant RWS-Vught
n65 Politieke partijen
n65 Voorontwerp bestemmingsplan
n65 Rapport AGV - Movares Nederland
politiek Visie documentent N65
n65 Archief
 
Advieslijst Commissie Ruimte d.d. 27 februari 2007

 

Wethouder Kraanen geeft aan de hand van tekeningen een informatieve toelichting op de (toekomstige) ontwikkelingen. Naar aanleiding hiervan worden er enkele vragen gesteld met betrekking tot de geplande Fiets- en voetgangerstunnel bij de Martinilaan/De Bréautélaan.
VSA

VSA geeft aan zich te willen beperken tot de korte termijn aanpak (noodzakelijk onderhoud); wil het nu nog niet hebben over de structurele - lange termijn - aanpassingen, zoals overgaan N65 in A65. VSA reageert positief op de Martini-laantunnel, maar is negatief over kruispunt Boslaan (fietsers die 250 meter moeten om fietsen.
VSA

De SP is positief over de verbeterstappen van de N65.
De fietstunnel wordt door SP volledig gesteund, maar bij de omweg Snippenlaan ziet de fractie problemen. SP verzoekt hier een doorgang voor het fietsverkeer te creëren. Met betrekking tot de Boslaan en Groene Woud vraagt SP naar alternatieven.
SP

Gemeentebelangen vreest dat de fietstunnel toch een belemmering gaat vormen voor een eventuele ondertunneling op lange termijn.
GB

De VVD is van mening dat de fietstunnel op de verkeerde plaats wordt aangelegd en is tegen afsluiting van de De Bréautélaan.
VVD

 
 
Zorgen rond fietstunnel
23-12-2005

De bezwaren van een aantal omwonenden ten spijt denkt de gemeenteraad via de lopende procedure tot realisering van een fietstunnel te kunnen komen op de afgesproken locatie.
De wethouder is van mening dat - eerdere besluiten, procedures en afspraken met Rijkswaterstaat (RWS) ten spijt - een integrale aanpak nodig is. Volgens D66 is Vught teveel de regie kwijt geraakt en zwaait RWS hier de scepter.
De dwingende rol die RWS speelt heeft ertoe geleid dat de Vughtse belangen steeds meer ondergeschikt zijn gemaakt aan die van RWS (doorstroming op de N65).
RWS wil in het belang van een betere doorstroming eigenlijk ook af van het autoverkeer dat vanuit de Martinilaan richting Tilburg wil.
Ter compensatie wil men een verkeerslus realiseren.


Weer uitstel fietstunnel
08-12-2003
Op de politieke agenda van de raadscommissie stond dezer dagen het voorstel te komen tot een bestemmingsplan voor de N65. De Fietersbond merkt op dat hierdoor het zoveelste uitstel voor de aanleg van de tunnel dreigt. Het CDA spreekt van een "hoofdpijndossier" en hekelt bovendien het feit dat er niet eerder is geinformeerd vanuit het college.

Tunnel nu in 2007
16-11-2003

De fiets- en voetgangerstunnel onder de N65 is al zo'n tien jaar een dankbaar onderwerp van gesprek en discussie. Uiteindelijk
zou er in 2006 dan toch eindelijk echt mee begonnen worden.
Maar in de jongste bestuursrapportage van de gemeente Vugh staat te lezen dat rekening houdende met ingekomen bezwaren en te overwegen integrale bestemmingsplanprocedure de uit-voering pas in het voorjaar 2007 van start kan.


Gevolgen fietstunnel N65
24-10-2003

De aanleg van de fiets- en voetgangerstunnel heeft ook gevolgen voor de twee andere oversteken van de N65. Na realisering van deze tunnel is het voor automobilisten niet meer mogelijk vanaf de De Bréautélaan de N65 op te rijden of deze over te steken. Men dient daarvoor uit te wijken naar de Boslaan of Craijnstein. Die beide kruisingen zullen dan ook meer autoverkeer te verwerken krijgen. B&W zeggen die effecten meegewogen te hebben.


Inspraak fiets- voetgangerstunnel
20-08-2003

Het college koos voor een nieuw bestemmingsplan, onder meer omdat de aanleg van de tunnel (Martinilaan/De Bréatélaan) gevolgen heeft voor de omliggende woonwijken en de aan-sluiting op de N65. Op 7 oktober vindt een inspraakavond plaats. De bouw van de tunnel start in 2005. Na de aanleg zal de N65 niet meer bereikbaar zijn vanaf de De Bréautélaan.
De verbinding tussen de Martinilaan en de N65 blijft wel bestaan.


Vraagtekens veiligheid fietstunnel
28-05-2003

Op de door de gemeente georganiseerde informatieavond over de fietstunnel onder de N65 zijn door omwonenden de nodige vraagtekens gezet bij de eerste schetontwerpen van de tunnel.
Enkele aanwezigen uitten hardop hun twijfels over de sociale veiligheid van de tunnel. Nasst vragen over veiligheid werden ook milieu en locatiekeuze aan de orde gesteld.
Over de locatiekeuze stelde de gemeente dat de besluitvorming al in een eerder stadium is genomen. De gemeente benadrukte wel dat de aanleg van de tunel de zorg over bijvoorbeeld het kruispunt Craijenstein niet wegneemt. De beste oplossing lijkt een verdiepte aanleg van de N65. Dit zal echter niet aan de orde zijn voor tenminste 2020.


Fietstunnel in 2005
20-5-2003

De N65 is een belangrijke verkeersroute tussen Den Bosch en Tilburg. Veel fietsers en voetgangers steken dagelijks deze drukke weg over. Om de veiligheid te verbeteren legt de
gemeente Vught, samen met Rijkswaterstaat, een fiets- en voetgangerstunnel aan. De bouw van deze tunnel start in 2005.


Fiets- en voetgangerstunnel N65
17-04-2003

Dat er een fiets- en voetgangerstunnel komt onder de N65 staat al vijf jaar vast. Na alle discussies over de meest geschikte en haalbare locatie (Martinilaan/De Bréautélaan) volgde de onzekerheid rond het moment van realisering. Het college is in deze behoorlijk overgeleverd aan Rijkswaterstaat dat miljoenen (50%) bijdraagt aan de tunnel. De gelijkvloerse overgang voor het snelverkeer de geplande locatie gaat op termijn verdwijnen.


Aanzet fietstunnel onder N65
16-06-2002

Dit jaar wordt een eerste aanzet gegeven om uiteindelijk in 2004 te komen tot de realisering van een fiets- en voetgangerstunnel onder de N65. Het voorlopige ontwerp valt niet geheel binnen het bestemmingsplan. Ook zal dit jaar de planologische procedure opgestart worden. De kosten worden geraamd op 2,7 miljoen Euro. Vught moet de helft bijdragen.


Fietstunnel kost 3 miljoen Euro
30-01-2002

De oversteken van de N65 (met name de kruising Craijenstein) blijven een groot punt van zorg. Voor de oversteek De reutel-
laan blijven een groot punt van zorg. De tunnel zit al jaren in de pen en moet in 2003 nu toch echt gerealiseerd gaan worden.


Fietstunnel N65 niet ter discussie
27-06-2000
GB-politiek leider Wim van Laarhoven veronderstelt dat de fietstunnel(s) onder de N65 er mogelijk nooit meer komen.
Volgens hem heeft Rijkswaterstaat (mede-financier) in het verleden een nadrukkelijke relatie gelegd met de aanleg van parallelwegen. Die lijken echter uit beeld geraakt.
Maar wethouder J. Smeulders ontkent dat Rijkswaterstaat de bijdrage van 1,7 miljoen gulden al voor een ander doel heeft gereserveerd. De fiets- en voetgangerstunnel is zelf "tekentechnisch klaar". De wethouder sluit niet uit dat de realisering mogelijk in 2001 ter hand wordt genomen.

Fietstunnel: beloftes waarmaken
15-06-2000
Het is al jaren geleden dat de toenmalige burgemeester Fred de Graaf de toezegging deed voor een fiets- en voetgangers-tunnnel onder de N65. De tunnel, die zou moeten komen ter hoogte van de Martinilaan, biedt de gebruikers een veilige oversteek.
De aanleg was destijds gepland voor 2002.