Archief

Image

 

n65 Algemene informatie
n65

Integrale aanpak

n65

Korte en Middellange termijn

n65 Lange termijn
n65

Verkeerskundige maatregelen

n65

Geplande maatregelen vanaf 2008

n65 Fiets- en voetgangerstunnel
Convenant RWS-Vught
politiek Politieke partijen
politiek Voorontwerp bestemmingsplan N65
   
n65 Archief
 
Miljoenen voor aanpassingen N65 14-06-2007
De eerste schop gaat komend voorjaar de grond in voor de aanpassing van kruisingen en op- en afritten van de dichtslib-bende N65. RWS en de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Vught bekrachtigden gisteren afspraken daarover. In totaal is er bijna 14,5 miljoen mee gemoeid. Voor het verkeer wordt meer ruimte gemaakt op vier Vughtse kruispunten en de kruising Quatre Bras. Drie kruisingen bij Berkel-Enschot veranderen in rotondes.
Bron: Brabants Dagblad
   
Onderzoek naar toekomst N65
09-06-2007
Met een kort onderzoek willen de gemeenten Haaren, Oister-wijk en Vught bekijken welke maatregelen noodzakelijk zijn om de N65 op te krikken Voor het einde van het jaar wil men zorgen dat de neuzen van alle gemeenten langs deze één richting op staan samen met Tilburg en "s-Hertogenbosch. RWS en de provincie de nodige stappen kunnen zetten. Er wordt daartoe onder toezicht van RWS een convenant ondertekend met daarin een aantal maatregelen waarover overeenstemming is. De gemeente Haaren tekent niet omdat er nog geen oplos-sing is voor het kruispunt van de N65 bij Helvoirt.
Bron: Brabants Dagblad  
   
Wethouder hoopvol voor wat betreft N65 30-10-2006
Wethouder Kraanen heeft VSA enigzins gerustgesteld voor wat betreft de perspectieven van de N65 op termijn. Het gaat dan om een structurele oplossing, middels het ombouwen van de N65 tot een A65, een volwaardige ongelijkvloerse autosnelweg.
Mogelijk zou de N65 dit najaar op een prioriteitenlijst verschijnen welke de provincie aan de minister wil voorleggen.
De N65 heeft inmiddels de hoogste prioriteit in de zogeheten netwerkanalyse, een eerste stap om op de landelijke meer-jarenplanning (MIT) te komen. Daarnaast weet Vught zich ten volle gesteund door de provincie, er is regelmatig overleg met de gedeputeerde en bundelt men de krachten met de vier andere gemeenten die aan de N65 zijn gesitueerd. Kortom er zit beweging in een structurele oplossing. Alsnog blijft de reali-sering een kwestie van lange adem: medio 2015-2020.
Bron: Linkpunt WebTV
   
"Lapmiddelen" N65 in afwachting van 28-05-2006
De gemeenteraad in Vught heeft onlangs ingestemd met een pakket maatregelen om de problematiek op en rond de N65 de komende jaren het hoofd te bieden. "Lapmiddelen" volgens de critici. De voorkeur gaat in Vught uit naar een structurele op-lossing, in de vorm van een ombouw to A65 met tunnelbak.
Onderdeel van dat pakket aan maatregelen is ook de al bijna 10 jaar veelbesproken fietstunnel. Feitelijk heeft daarover al besluitvorming plaatsgevonden en was inspraak mogelijk.
Maar door het slepend karakter krijgen mensen alsnog een kans, tot tevredenheid van de VVD. Die partij meent dat bezwaarmakers in het verleden onvoldoende zijn gehoord en ziet het liefst de tunnel ook niet meer gerealiseerd worden om-dat auto's daardoor aansluiting op de N65 verliezen.
Bron: Linkpunt WebTV
   
Vughtse lobby N65 niet goed "gestuurd" 18-05-2006
Zo vond het niet leuk te moeten constateren maar als nieuwe burgemeester van Vught kan Joep Baartmans niet anders concluderen dan dat de lobby vanuit de gemeent Vught ten gunste van de N65 bestuurlijk niet sterk is geweest. De gedeputeerde heeft de nieuwe burgemeester laten weten de voorbije drie jaar niet één keer direct te zijn benaderd door Vughtse bestuurders. Er is wel regelmatig overleg geweest op ambtelijk niveau. De provincie gaat de komende maanden de knelpunten in het wegennet in kaart brengen om uiterlijk 1 augustus de minister te rapporteren.
In september weet Vught meer voor wat betreft de N65.
Bron: Linkpunt WebTV
   
De gemeenteraad debatteert over de N65 18-05-2006
De gemeenteraad heeft gedebatteerd over het voorstel voor de N65. In het voorstel staat een aantal aanpassingen van de N65 dat de verkeersveiligheid en -doorstroming moet verbeteren. Voorbeelden van deze aanpassingen zijn: de realisatie van een langzaamverkeerstunnel ter hoogte van de Breautélaan, de aanleg van parallelwegen tussen restaurant De Vier Kolommen en restaurant In ’t Groene Woud en het maken van meer opstelstroken bij een aantal kruispunten.
Als geluidswerende maatregelen worden het aanbrengen van schermen, gevel-isolatie en ‘zeer open asfalt beton’ (ZOAB) genoemd. Dit alles moet over ongeveer drie jaar gereed zijn.
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel. Over de definitieve uitvoering moet nog besluit-vorming plaatsvinden. Via een motie stelde de fractie van de VVD voor de langzaamverkeerstunnel los te koppelen van de overige aanpassingen. Alleen de fractie van Gemeentebelangen was het hiermee eens; de meerderheid was tegen de motie zodat deze alsnog werd verworpen. De raad vroeg het college wel om binnen een half jaar met de Provincie en Rijkswaterstaat te kijken naar een langetermijn-oplossing. Naar verwachting ondertekenen de gemeente, de Provincie en Rijkswaterstaat in september 2006 het N65-convenant met daarin de precieze afspraken.
 
Bron: Gemeente Vught  
   
GS werkt niet mee aan ombouw N65 11-05-2006
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant lijken niet van plan mee te werken aan de ombouw van de N65 tot snelweg A65. Vanuit Vught wordt hier in toenemende mate op aangedrongen.
Bron: Linkpunt WebTV
   
VVD Vught wil actie en N65 "plat" leggen 22-02-2006
De N65 is de gemeente al lang een doorn in het oog. De weg deelt Vught in tweeën, wordt steeds drukker en dat met gevaarlijke gelijkvloerse oversteken. De maatregelen van RWS zijn bovenal echter gericht op een maximale doorstroming voor het verkeer op de N65. De enige echte structurele oplossing is een verdiepte aanleg, een tunnelbakconstructie. Maar in de wetenschap dat de N65 nu nog in geen enkel programma voorkomt kan dat nog wel 15 tot 20 jaar duren. Maar niet als het aan de VVD ligt.
Bron: Linkpunt WebTV
   
RWS praat niet over reconstructie 30-06-2004
De N65 is weer ten volle terug op de politieke agenda, maar oplos-singen zullen nog heel wat tijd kosten. Voor RWS telt vooral de doorstroming van het verkeer op de N65. De gemeente Vught is vooral bezorgd over de onveilige oversteek. De reconstructie van een bepaald traject zou beter zijn, maar RWS neemt dat woord niet in de mond vanwege de verregaande financiële consequenties. In 2005 moet de fietstunnel een feit zijn. RWS en de gemeente delen de kosten. Een vergelijkbare tunnel bij Craijenstein kost 5 miljoen euro. Een punt van discussie - dat al jaren loopt - is de aanleg van parallelwegen. Deze moeten het langzame verkeer van de N65 halen. Naast de verkeersproblematiek is er ook nog de geluids-problematiek. De uitkomst van een akoestisch onderzoek wordt nu omgezet in uitvoering.
Bron: Linkpunt WebTV
   
VSA wil duidelijkheid inzake de N65 19-05-2004
Ook het VSA beseft dat de meest structurele oplossing - ombouwen tot snelweg met ongelijkvloerse kruisingen - een kwestie van lange adem is. VSA pleit met die wetenschap voor tussentijdse extra aanpassingen en voor een actievere aanpak. We moeten ons niet helemaal laten leiden door RWS of erger nog, ons daarachter verschuilen, aldus VSA. De fractie beseft dat de problemen complex zijn maar veronderstelt dat het college een actiever beleid zou kunnen voeren. Maar B&W is voor veel van de gevraagde maat-regelen wel overgeleverd aan de medewerking van RWS. Die lijkt meer prioriteit te leggen bij een goede doorstroming op de N65. Een veilige oversteek komt dan op de tweede plaats. VSA hekelt ook de communicatie met de Vughtse burger. Daaraan zou het in deze totaal ontbreken.
Bron: Linkpunt WebTV
   
Structurele aanpak N65 onontkoombaar
05-12-2003

RWS, provincie en de aanliggende gemeenten concluderen dat de N65 een snelweg moet worden. Het schrappen van ongelijkvloerse kruisingen - drie alleen al in Vught - zou de veiligeheid en door-stroming al aardig ten goede komen. Het ministerie moet deze oplossing officieel gaan onderzoeken.
Een ombouw van de N65 tot snelweg is een meer structurele oplossing maar vraagt om een lange adem. Dus valt aan tussentijdse aanpassingen in het belang van de veiligheid niet te ontkomen, variërend van bermbeveiliging tot meer camera's. Concrete voorstellen volgen er in 2004.

Bron: Linkpunt WebTV
   
CDA: maximale veiligheid N65 gevraagd 19-06-2003
Het CDA Vught beseft dat RWS en de gemeente zich inspannen om de veiligheid rond de N65 te verbeteren. Maar toch acht de fractie het nodig waar het om de veiligheid van met name onze fietsende jeugd gaat het maximale te doen. Het CDA stelde daartoe schrifte-lijke vragen aan B&W. Men wil bijvoorbeeld weten of het college van mening is het maximale te hebben gedaan inzake de kruising Craijenstein. Voor het overige liggen de CDA-vragen in het verlengde van eerder al VSA.
Bron: Linkpunt WebTV
   
Geluidssanering N65 verloopt (te) traag
15-06-2003
Al in 2001 werd subsidie verkregen om de problematiek van de geluidshinder in kaart te brengen. Anno 2003 blijkt dat nu pas is besloten een adviesbureau in te schakelen. Dat bevreemd omwonenden, omdat aanvragen voor het bouwen van een geluidswal op eigen grond is ingetrokken na de toezegging dat het saneringsplan in 2003 een feit zou zijn. Nu uit de reactie van B&W blijkt dat men thans het stadium van een onderzoek nog altijd niet is gepasseerd voelt men zich beet genomen en vraagt men zich bovendien af hoe lang dit nog gaat duren.
Bron: Linkpunt WebTV
   
College kiest voor integrale aanpak N65
12-06-2003
De problematiek van de N65 wordt integraal aangepakt door gemeenten, provincie, politie en rijkswaterstaat. De communicatie omtrent de actuele stand van zaken verloopt via RWS en pers-berichten. Er komt géén periodiek overleg met bezorgde omwonen-den in Vught. Dat laten B&W weten naar aanleiding van vragen van VSA. B&W werken aan een visie ter verbetering van de situatie rond de N65 en kruispunt Craijenstein in het bijzonder. Maar het Vughtse college wil eerst een probleemanalyse op tafel hebben waarin het aantal ongevallen en de huidige verkeersafwikkeling een essentiele rol spelen. Naast de verkeersonveiligheid is ook de geluidsproble-matiek nog een punt van aandacht. Vught kreeg eerder 125.000 euro om een plan op te stellen voor geluidwerende maatregelen langs de gehele N65. Een rapport is in voorbereiding. B&W merkt nog eens met klem op dat het geld bedoeld is voor het onderzoek en niet voor de maatregelen die een veelvoud kosten.
Bron: Linkpunt WebTV  
   
VSA wil duidelijkheid B&W inzake N65
30-05-2003
VSA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W inzake de problematiek van de N65. Aanleiding is een brief die de politieke partij ontving van omwonenden welke hun zorg uitspreken over een aantal ontwikkelingen en met name het totale gebrek aan communicatie over deze kwestie, sinds het aantreden van het huidige college. De brief roept bij het VSA nogal wat vragen op.
Zo wil men weten of de kritiek op de communicatie juist is. VSA wil ook wel eens weten of er een uitgewerkte visie ligt met betrekking tot de N65, met name voor de situatie ter hoogte van Craijenstein.
Tenslotte wil VSA weten of de subsidie (125.000 euro) al heeft geleid tot een plan voor geluidswerende maatregelen langs de gehele N65 in Vught.
Bron: Linkpunt WebTV  
   
Wethouder is Rijkswaterstaat beu
22-06-2002

De wethouder heeft het gehad met RWS. Eerder melde hij al dat hij RWS de duimschroeven wil gaan aandraaien. Je moet daarvoor dan wel eerst met elkaar aan tafel zitten. In de praktijk blijkt het niet eenvoudig een gesprek zelfs maar wat naar voren te halen. "En toch zal er iets moeten gebeuren", aldus de wethouder, onder verwijzing naar de problematiek met betrekking tot de N65.
Vught wil nu een "pact" sluiten met andere gemeenten.
Hij heeft inmiddels contact gezocht met Haaren en Oisterwijk.

Bron: Linkpunt WebTV  
   

Vught zet druk op Rijkswaterstaat

06-06-2002

De N65 stond onlangs in de belangstelling vanwege het grote aantal verkeersslachtoffers in de laatste maanden. En dat terwijl de snelheidscontroles zijn geïntensiveerd en steeds meer automobi-listen zich aan de snelheid lijken te houden. Het CDA is van mening dat er veel wordt beloofd om de veiligheid te verbeteren maar dat het te lang duurt. De verantwoordelijke wethouder is voornemens Rijkswaterstaat de duimschroeven te gaan aandraaien. Hij heeft dezer dagen regelmatig overleg met hen. Het gaat daarbij bovenal over de A2. Vught wil echter een serieuze koppeling met de N65.
Zo niet dan hoeft RWS op weinig medewerking te rekenen. Hij gaat wat eisen op tafel leggen en noemt daarbij de kruising Craijenstein, de ondertunneling van de N65 en de kostenverdeling.

Bron: Linkpunt WebTV  
   
Maatregelen kruispunt Craijenstein
01-03-2002
Er is een nieuwe aanzet gegeven tot verbetering van het veilig oversteken van dit kruispunt. Fietsers en voetgangers krijgen per direct meer tijd om over te steken. Bovendien heeft RWS toegezegd dat de fiets- en voetgangersoversteek door een vangrail of iets dergelijks ook beter beveiligd zal gaan worden. Tot slot komen er ook nog (flits-) camera's om het door rood licht rijden van voertuigen terug te dringen.
Bron: Linkpunt WebTV  
   
Naar minister voor problematiek N65
17-02-2002

Volgens de verantwoordelijke wethouder is inmiddels een traject richting Den Haag ingezet. De verdiepte ligging van de N65 voor Vught heeft ook negatieve effecten. Het zou leiden voor een behoorlijke kaalslag. Voorlopig richt Vught de pijlen vooral op andere maatregelen. Naast de realisering van een fiets- en voet-gangerstunnel, gepland voor het jaar 2003, moeten op termijn ook de twee andere kruisingen ongelijkvloers worden. De gesprekken daarover lopen met Rijkswaterstaat. De kruising Vijverbosweg/
Boslaan krijgt steeds meer (sluip)-verkeer te verwerken. De kruising Craijenstein heeft eveneens zijn beperkingen. De veilige oversteek is één van de belangrijkste items. Bovendien zal de uitvoering van het nieuwe VVP nog meer verkeer richting Craijenstein dirigeren.

Bron: Linkpunt WebTV  
   
N65 vraagt om (geluids)maatregelen
22-01-2002

Aanwonenden aan de N65 in Vught kijken uit naar maatregelen die de geluidsoverlast die de weg veroorzaakt moet reduceren. Zo komt er in ieder geval een onderzoek dat moet aangeven welke maatregelen nodig zijn. Voor dat doel heeft het Rijk zo'n 125.000 euro beschikbaar gesteld. Vught ziet daarin een erkenning vanuit Den Haag voor de problematiek van de N65. Sommigen twijfelen of de maatregelen die uit het onderzoek zullen volgen ook echt worden uitgevoerd. De verantwoordelijke wethouder erkent dat voor die maatregelen nog geen gelden zijn toegezegd.

Bron: Linkpunt WebTV  
   
Rijkswaterstaat wil actie niet gedogen
21-01-2002

Rijkswaterstaat heeft maandag de "poopen" verwijderd nabij de kruising Craijenstein, waarmee verontruste omwonenden nog eens de aandacht vestigden op de verkeers-onveilige oversteek.
De zwarte poppen waren voorzien van teksten zoals: "Uw zoon" en een kruis.

Bron: Linkpunt WebTV  
   
Confronterende actie bij Craijenstein
20-01-2002

Omwonenden van de kruising Craijenstein hebben dit weekeinde nog maar eens de aandacht gevestigd op de onveiligheid van de situatie ter plaatse. Maatregelen duren hen veel te lang. Recent dreigde men zelfs nog met een heuse blokkade van de snelweg. Vooralsnog koos men voor een publieksvriendelijker actiemiddel maar daarentegen wel zeer confronterend. Men plaatste veel-zeggende borden nabij de kruising met de teksten zoals:"Uw zoon" en "Moeder en zoon". Hiermede wijst men het verkeer dat de kruising nadert op de oversteek, waarvan onder andere veel scholieren gebruik maken. De gemeente onderkent de problema-tiek, maar omdat het hier een Rijksweg betreft is men overgeleverd aan RWS.

Bron: Linkpunt WebTV  
   
Uitvoegstrook niet van deze tijd
25-10-2001

Komende vanuit de richting Tilburg kan het in de spits wat tijd kosten om de afslag Vught-Zuid (Vijverbosweg) te nemen. Dat is het gevolg van de wel erg korte uitvoegstrook ter plaatse.
"Die is inderdaad niet meer passend in het hedendaagse verkeers-beleid", zo erkend ook de wethouder. Maar volgens deze is RWS (zeker voorlopig) niet voornemens daar zelfs maar iets aan te doen. Een aanpassing van de uitvoegstrook zal automatisch resulteren in een volledige reconstructie van de kruising. En dat heeft weer gevolgen in verband met de Wet op de Geluidshinder, met alle financiële consequenties van dien. Volgens de wethouder valt er met RWS te praten over ongelijkvloerse kruisingen en verbetering van de leefbaarheid maar is een verdiepte ligging van de N65 zeker de eerste 20 tot 30 jaar onbespreekbaar. Bovendien is het nog de vraag of Vught dat zou willen omdat een en ander zou leiden tot een enorme kaalslag in de directie omgeving en sanering van 50 tot 100 woningen, zo luidt de inschatting van de wethouder.

Bron: Linkpunt WebTV
   
Verkeersproblematiek Vught bekeken
04-10-2001
Op het terrein van leefbaarheid wordt de N65 als de grootste barrière beschouwd. De verkeersafwikkeling op de kruisingen met de N65 is problematisch.
Bron: Linkpunt WebTV
   
Omwonenden Craijenstein in gesprek
29-09-2001

De problematiek rond de kruising Craijenstein blijft een groot punt van zorg. Vooraf aan het gesprek met RWS waar overigens de totale problematiek van de N65 aan de orde zou komen, had de wethouder overleg met bezorgde omwonenden.
"Veel wijzer zijn we er niet van geworden", zegt de woordvoerder van de omwonenden. De gemeente ging er namelijk vanuit dat wij met voorstellen zou komen om de oversteek te verbeteren, zo bleek hen tijdens het gesprek met de wethouder. Maar dat is wat hem betreft nooit sprake van geweest. Dat is de taak van de gemeente, wij zijn geen planalogen.
Tot voor kort heeft RWS nooit veel blijk gegeven van betrokken-heid bij de Vughtse problemen. Een goede doorstroming van het verkeer op de N65 heeft meer prioriteit.

Bron: Linkpunt WebTV  
   
B&W: geluidsoverlast N65 ook op agenda
08-09-2001

Hoe zit het met de aanpak van de geluidproblematiek langs de steeds drukker wordende N65, willen aanwonenden graag horen van het college. B&W kunnen echter niet veel meer zeggen dan dat de geluidsoverlast één van de thema's is tijdens een aanstaande gesprek met RWS op "hoog niveau". De N65 is dan ook puur een verantwoordelijkheid van RWS. B&W hebben wel signalen dat RWS hiervoor geld wil gaan uittrekken.

Bron: Linkpunt WebTV  
   
Craijenstein: RWS maakt de dienst uit
11-06-2001

De veiligheid rond de kruisingen met de N65 is een slepend probleem. Een fiets- en voetgangerstunnel biedt na 2003 iets meer veiligheid, maar één is eigenlijk te weinig. Mensen die gewend zijn bij Craijenstein over te steken zullen er waarschijnlijk niet voor omrijden. En juist Craijenstein is cruciaal in deze. Vanuit Vught-Noord vraagt men met steeds meer klem om maatregelen. Maar RWS blijft een lastige gesprekspartner. Dat bleek dezer dagen ook tijdens een discussie tussen bewoners uit Vught-Noord, de wethouder voor verkeer en RWS. Voor fietsers zou het bijvoorbeeld al enige winst betekenen als de verkeerslichten iets langer op groen zouden gaan. De wethouder onderschrijft het oversteekprobleem. Ze zijn al meerdere malen aangekaart bij RWS. Maar daar heeft men meer oog voor de doorstroming van het autoverkeer op de N65. Wat de wethouder betreft behoort de N65 al lang niet meer tot het hoofdwegennet en kan dus best iets minder aantrekkelijk worden gemaakt voor het autoverkeer. Maar ja, het is Rijkswater-staat dat in deze bepaalt.

Bron: Linkpunt WebTV  
   
Twijfel bij afsluiten op- en afritten
05-02-2001

Tot voor kort leek het afsluiten van de op- en afritten (Rembrandt-laan en Olmenlaan) een vaststaand feit. Maar inmiddels lijkt dat nog alleszins niet het geval. Volgens de wethouder zijn de bewoners in de betrokken wijk zeer verdeeld.
"We hebben altijd gedacht dat iedereen voor afsluiten was maar het ligt fifty-fifty". Bewoners van dat deel van Vught-Noord ervaren de afslag naar hun wijk namelijk deels als luxe. Bovendien kan afsluiten van de op- en afritten tot nieuwe ongewenste verkeers-bewegingen leiden. De wethouder: "Een lastige discussie. Als het een omgekeerd effect heeft dan beoogd moeten we het niet doen". De wethouder houdt ook rekening met de mogelijkheid dat de ene op- of afrit "wel"en de andere eventueel "niet" wordt afgesloten.

Bron: Linkpunt WebTV